Новини и обяви

Ученически практики-2

О Б Я В А Във връзка с изпълнението на Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, НПГГСД“Сава Младенов“ – гр. Тетевен обявява подбор на лектори /представител на бизнеса и науката или учител по професионална подготовка/ за провеждане на 8 /осем/ часа обучение на ученици по Дейност 2 „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“ в сферата на „Горското стопанство“. Необходими документи за кандидатстване и изисквания за заемане на длъжността – Вижте тук.

 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия