Файл

Профил на купувача след 15.04.2016 г.

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)

Предмет на поръчката

Дата на създаване на страницата

01323-2017-0001

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 104 от 13.02.2017
Доставка чрез покупка на течно гориво за отопление - газьол за извънпътна техника и трактори с адитив с 0,1 % сяра за нуждите на ПГГСД "Сава Младенов" за 18 месеца. Прогнозно количество на доставката: 60 000 /шестдесет хиляди/ литра гориво ± 20 %.

13/02/2017 г.
01323-2019-0001 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 262 от 25.01.2019
Доставка чрез покупка на течно гориво за отопление - газьол за извънпътна техника и трактори с адитив с 0,1 % сяра за нуждите на НПГГСД "Сава Младенов" за 18 месеца. Прогнозно количество на доставката: 60 000 /шестдесет хиляди/ литра гориво ± 20 %.
25/01/2019 г.
 

Дърводелското училище

 Основано на 22 март 1909 г. от родолюбивият тетевенец Александър Карастоянов.

 
 

Централната сграда

Построена през 1912 г., с активната помощ на тететевенската общественост.

 

Техникум по горска промишленост

От 1951 г. техникумът се нарича "Сава Младенов", чието име носи и днес.

 

ПГГСД "Сава Младенов"

Професионална гимназия от 2003 г.

НПГГСД Сава Младенов, гр. Тетевен

През своята многолетна история НПГГСД „Сава Младенов" е създала над 8000 специалисти за горското стопанство и мебелната промишленост на България.

Повече за нас

Галерия